Team

Partners

Vivian Chen
Founding Partner

Muqing Li
Founding Partner

Tianyang Wang
Partner

Investment

Pengfei Shi

Chenxing Xie

Vince Wang

Li Wang

Daisy Dong
Finance Director

Xiaofei Guo
PR Manager

Jessica Lv
Admin Manager

Kyle Xu

Super Partners and Advisors

Jun Liu
Super Partner

Zhaoming Wang
Super Partner